89 300 03 03 podpis@mcnet.com.pl

Warunki używania certyfikatów

1. Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert prowadzone przez firmę Safe Technologies S.A., obecnie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji, uzyskało z dniem 21 września 2009r. wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

2. CenCert świadczy usługi certyfikacyjne w oparciu o Ustawę o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) oraz w oparciu o Polityki Certyfikacji.

3. Certyfikaty CCK nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z prawem; mogą one być unieważnione w przypadku działań niezgodnych z Polityką Certyfikacji. CenCert ponosi odpowiedzialność za działania z użyciem certyfikatów na zasadach określonych w Ustawie o podpisie elektronicznym oraz w obowiązujących politykach certyfikacji.

4. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego wywołuje skutki prawne określone w Ustawie o podpisie elektronicznym oraz innych ustawach odnoszących się do podpisu elektronicznego.

5. Dokumenty w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, są równoważne pod względem skutków prawnych z dokumentami podpisanymi odręcznie.

6. Kartę mikroprocesorową, jako bezpieczny komponent techniczny do przechowywania kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego, należy przechowywać w sposób gwarantujący pełną kontrolę. Utrata kontroli przez Subskrybenta nad kluczem prywatnym powinna skutkować niezwłocznym unieważnieniem certyfikatu na jego wniosek.

7. Zasady używania kodów PIN Transportowy, PIN i PUK dla kart otrzymanych z Centrum Certyfikacji CenCert:

Przed użyciem karty Subskrybent musi ją aktywować przy użyciu PINu Transportowego, który otrzymuje z CenCert w przesyłce mailowej.  Trzykrotne błędne podanie PINu Transportowego podczas aktywacji karty powoduje trwałe i nieodwracalne zablokowanie karty. Podczas aktywacji karty Subskrybent nadaje swoje własne, indywidualne kody PIN oraz PUK, które powinien zapisać w bezpiecznym miejscu, ponieważ jest ich jedynym posiadaczem. Od chwili aktywacji karty można jej używać posługując się kodem PIN nadanym przez Subskrybenta (PIN Transportowy przysłany przez CenCert już nie jest ważny). W przypadku trzykrotnego błędnego podania kodu PIN, karta się blokuje, ale można ją odblokować kodem PUK, który nadał Subskrybent. Natomiast trzykrotne błędne podanie kodu PUK powoduje trwałe i nieodwracalne zablokowanie karty.

Karty zablokowanej z powodu błędnego kodu PIN Transportowy albo kodu PUK nie da się ponownie użyć. Należy unieważnić certyfikat związany z tą kartą, a kartę zniszczyć i wyrzucić. Centrum Certyfikacji Kluczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z zablokowania karty z powodu wpisania błędnego kodu PIN Transportowy, PIN lub PUK.

8. Zasady używania kodów PIN i PUK dla kart własnych Subskrybenta, na które nagrano certyfikaty CenCert:

Obsługa kodów PIN i ewentualnie PUK odbywa się w aplikacji przeznaczonej do obsługi kart, które posiada Subskrybent. Karta blokuje się  po określonej przez producenta liczbie prób błędnego podania kodu PIN. Może istnieć możliwość odblokowania karty kodem PUK, ale po określonej licznie prób błędnego podania kodu PUK następuje trwałe i nieodwracalne zablokowanie karty.

Karty zablokowanej z powodu błędnego kodu PIN Transportowy albo kodu PUK nie da się ponownie użyć. Należy unieważnić certyfikat związany z tą kartą, a kartę zniszczyć i wyrzucić. Centrum Certyfikacji Kluczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z zablokowania karty z powodu wpisania błędnego kodu PIN lub PUK.

9. Podpis elektroniczny może być opatrzony znacznikiem czasu.

10. Znacznik czasu wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wywołuje skutki prawne daty pewnej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku wydawania certyfikatów niekwalifikowanych informuje się, że podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu nie wywołuje skutków prawnych równorzędnych podpisowi własnoręcznemu.

12. Każdy, kto składa bezpieczny podpis elektroniczny za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego należącego do innej osoby podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie.

13. Skargi na działalność CenCert oraz działalność Punktów Rejestracji należy kierować do Kierownika Centrum Certyfikacji Kluczy.

Zadzwoń teraz