89 300 03 03 podpis@mcnet.com.pl

Obsługa certyfikatów

Unieważnienie Certyfikatu

Subskrybent lub podmiot, którego dane zawarte są w certyfikacie Subskrybenta, może w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny unieważnić certyfikat. W uzasadnionych przypadkach może to zrobić również Centrum Certyfikacji Kluczy

Certyfikat może unieważnić:

  • Subskrybent,
  • podmiot, którego dane są umieszczone w certyfikacie,
  • Centrum Certyfikacji Kluczy (jedynie w uzasadnionych przypadkach).

Jeśli chcesz unieważnić certyfikat, zadzwoń pod numer telefonu

22-720-79-55 lub 666-028-044.

Subskrybent jest zobowiązany do niezwłocznego unieważnienia certyfikatu:

  • gdy utracił wyłączną kontrolę nad kluczem prywatnym związanym z certyfikatem kwalifikowanym (np. gdy utracił kartę elektroniczną lub została ona zniszczona, zablokowana, itp.)
  • gdy utracił pełną zdolność do czynności prawnych,
  • gdy dane zawarte w certyfikacie są nieprawidłowe,
  • w przypadku dezaktualizacji danych Subskrybenta lub podmiotu, z którym związany jest Subskrybent, zawartych w certyfikacie.

Jak można unieważnić certyfikat?

  • osobiście w punkcie rejestracji w godzinach pracy,
  • telefonicznie.

W przypadku wizyty osobistej tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego tożsamość Subskrybenta jest weryfikowana na podstawie hasła ustalonego przy wystawianiu certyfikatu oraz danych osobowych podawanych w procesie przy wystawianiu certyfikatu. W przypadku, gdy weryfikacja tożsamości Subskrybenta nastąpiła z pominięciem hasła, certyfikat jest zawieszany.

Podstawową formą informowania przez CCK CenCert o tym, czy certyfikat Subskrybenta nie został zawieszony jest lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów (lista CRL).

Lista CRL jest wystawiana co ok. 30 minut, poza okresami ewentualnych przerw technicznych.

Niezależnie od okoliczności CCK gwarantuje wystawianie i publikację list CRL co najmniej raz dziennie, a w przypadku zaistnienia unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu, nie później niż w ciągu 1 godziny od momentu unieważnienia bądź zawieszenia certyfikatu.

Zawieszenie Certyfikatu

Certyfikat trzeba zawiesić, gdy zaistnieje przypuszczenie, że certyfikat powinien być unieważniony i trzeba to zweryfikować lub gdy certyfikat powinien być unieważniony, ale ze względów proceduralnych nie jest to w danej chwili możliwe.(np. Subskrybent nie pamięta hasła do unieważniania certyfikatów i nie ma dostępu do swojej kopii Załącznika nr 1 do umowy).

Aby dokonać zawieszenia certyfikatu, prosimy zadzwonić pod numer

22-720-79-55 lub 666-028-044.

Inspektor ds. rejestracji identyfikuje tożsamość Subskrybenta i certyfikat zostaje zawieszony ze skutkiem natychmiastowym. Zawieszenie certyfikatu może być uchylone – wówczas wszystkie podpisy złożone w czasie zawieszenia certyfikatu są ważne.

Po tygodniu od zawieszenia certyfikatu następuje jego automatyczne unieważnienie.

Jeśli certyfikat zostanie w okresie zawieszenia unieważniony, wówczas moment jego zawieszenia podaje się jako moment unieważnienia. W związku z tym zawieszenie-unieważnienie ma takie same skutki prawne jak unieważnienie.

Zadzwoń teraz